Publications

All-optical interrogation of brain-wide activity in freely swimming larval zebrafish Yuming Chai*, Kexin Qi*, Yubin Wu, Daguang Li, Guodong Tan, Yuqi Guo, Jun Chu, Yu Mu, Chen Shen#, Quan Wen#, bioRxiv, *Co-first author, #Co-corresponding author.

Hierarchical behavior control by a single class of interneurons Jing Huo*, Tianqi Xu*,#, Mahiber Polat*, Xiaoqian Zhang, Quan Wen#, bioRxiv, *Co-first author, #Co-corresponding author. (PDF

The scale-invariant covariance spectrum of brain-wide activity Zezhen Wang*, Weihao Mai*, Yuming Chai*, Kexin Qi, Hongtai Ren, Chen Shen, Shiwu Zhang, Yu Hu#, and Quan Wen#, bioRxiv, *Co-first author, #Co-corresponding author. (PDF)

Rapid detection and recognition of whole brain activity in a freely behaving Caenorhabditis elegans Yuxiang Wu, Shang Wu, Xin Wang, Chengtian Lang, Quanshi Zhang, Quan Wen#, Tianqi Xu#, PLOS Computational Biology, October 10, 2022,  #Co-corresponding author. [PDF, Code, and Data]

Flexible motor sequence generation during stereotyped escape responses Yuan Wang*, Xiaoqian Zhang*, Qi Xin*, Wesley Hung, Jeremy Florman, Jing Huo, Tianqi Xu, Yu Xie, Mark J. Alkema, Mei Zhen, Quan Wen#, eLife, June 5 2020. *Co-first author, #Corresponding author. Also see Insight in eLife. (PDF)

Visual contrast modulates operant learning responses in larval zebrafish Wenbin Yang#, Yutong Meng, Danyang Li, Quan Wen#, Frontiers of Behavioral Neuroscience, January 2019 #Corresponding author.

Caenorhabditis elegans excitatory ventral cord motor neurons derive rhythm for body undulation Quan Wen#, Shangbang Gao#, Mei Zhen#, Philosophical Transactions of the Royal Society B, 2018, 373: 20170370. #Co-corresponding author. (PDF)

Descending pathway facilitates undulatory wave propagation in Caenorhabditis elegans through gap junctions Tianqi Xu*, Jin Huo*, Shuai Shao, Michelle Po, Taizo Kawano, Yangning Lu, Min Wu, Mei Zhen, Quan Wen#, PNAS, April 23 2018 *Co-first author, #Corresponding author. (PDF)

Rapid whole brain imaging of neural activity in freely behaving larval zebrafish (Danio rerio) Lin Cong*, Zeguan Wang*, Yuming Chai*, Wei Hang*, Chunfeng Shang, Wenbing Yang, Lu Bai, Jiulin Du, Kai Wang#, Quan Wen#, eLife, Sep 20, 2017 *Co-first author, #Co-corresponding author. (PDF) See News and Views in Nature Methods, and Nature Methods of the year 2018

An extrasynaptic GABAergic signal modulates a pattern of forward movement in Caenorhabditis elegans Yu Shen*, Quan Wen*, He Liu*, Connie Zhong, Yuqi Qin, Gareth Harris, Taizo Kawano, Min Wu, Tianqi Xu, Aravithan Samuel and Yun Zhang, eLife May 3rd, 2016. *Co-first author. (PDF)

Optically Monitoring and Manipulating Brain and Behavior in C. elegans Linjiao Luo, Quan Wen and Aravinthan Samuel, book chapter in New Techniques in Systems Neuroscience, Springer International Publishing Switzerland 2015

Dynamic encoding of perception, memory and movement in a C. elegans chemotaxis circuit Linjiao Luo*, Quan Wen*, Jing Ren*, Michael Hendricks*, Marc Gershow, Yuqi Qin, Joel Greenwood, Ed Soucy, Mason Klein, Heidi K Smith, Daniel Colon-Ramos, Aravinthan Samuel, Yun Zhang, Neuron 82, 1115-1128June 4, 2014. *Co-first author. (PDF)

A statistical theory of dendritic morphology Quan Wen, invited book chapter in The Computing Dendrite, From Structure To Function. Springer Series in Computational Neuroscience, Vol. 11, 2014.

Proprioceptive couplings within motor neurons drive C. elegans forward locomotion Quan Wen#, Michelle Po, Elizabeth Hulme, Sway Chen, Xinyu Liu, Marc Gershow, Andrew Leifer, Victoria Butler, Christopher Fang-Yen, William Schafer, George Whitesides, Matthieu Wyart, Dmitri Chklovskii, Mei Zhen and Aravinthan Samuel#, Neuron 76, 750–761, November 21, 2012. #Corresponding author. Also see Preview in Neuron 76, 669-670, 2012. (PDF)

Biomechanical analysis of gait adaptation in the nematode Caenorhabditis elegans Christopher Fang-Yen, Matthieu Wyart, Julie Xie, Risa Kawai, Tom Kodger, Sway Chen, Quan Wen and Aravinthan Samuel, PNAS, 2010 Nov 23, 107(47) 20323-28. (PDF)

Experience-dependent compartmentalized dendritic plasticity in rat hippocampal CA1 pyramidal neurons Judit Makara, Attila Losonczy, Quan Wen and Jeffery Magee, Nature Neuroscience, 2009 Dec;12(12):1485-7. (PDF)

Maximizing the connectivity repertoire as a statistical principle governing the dendritic arbor shape Quan Wen, Armen Stepanyants, Guy Elston, Alexander Grosberg and Dmitri Chklovskii, PNAS, 2009 Jul 28;106(30):12536-41. (PDF)

A cost-benefit analysis of neuronal morphology Quan Wen and Dmitri Chklovskii, Journal of Neurophysiology, 99, 2320 (May, 2008) (PDF)

Segregation of the brain into gray and white matter: a design minimizing conduction delays Quan Wen and Dmitri Chklovskii, PloS Computational Biology, 1(7): e78, Dec 2005. Also see article “Highways and byways in the brain”, Seed magazine, January 31, 2006. (PDF)

Quan’s PhD Thesis: An Optimization Theory of Brain Structures (PDF)